Rekrutacja
Wpisany przez Administrator
środa, 16 maja 2012 08:21
PDF Drukuj Email

W projekcie mogą brać udział osoby, które zgłosiły same chęć uczestnictwa i zostały skierowane przez pracodawcę na staż i spełniają następujące warunki:


•    posiadają kwalifikacje Nauczyciela Przedmiotów Zawodowych lub Instruktora Praktycznej Nauki Zawodu i prowadzą kształcenie w zawodach: elektryk i technik elektryk, mechanik pojazdów samochodowych i technik mechanik, murarz oraz technik budownictwa
•    są aktywne zawodowo w charakterze Nauczyciela Przedmiotów Zawodowych bądź Instruktora Praktycznej Nauki Zawodów: elektryk i technik elektryk, mechanik pojazdów samochodowych i technik mechanik, murarz oraz technik budownictwa,
•    nie są objęte świadczeniem emerytalnym lub rentowym,
nie są zarejestrowane w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne.


1.    Proces rekrutacji uwzględniać będzie zasadę równych szans.
2.    Rekrutacja prowadzona będzie równocześnie w dwóch turach: dla kobiet i dla mężczyzn
3.    Terminy rekrutacji ogłoszone będą na Stronie internetowej Projektu w terminie od 01.04.2012 do 30.09.2013 r.
4.    Rekrutacja może być kontynuowana po upływie wyżej wymienionego terminu, także
w przypadku rezygnacji UP z udziału w projekcie.
5.    Rekrutacja może zostać zawieszona wcześniej, jeżeli liczba zgłoszeń Kandydatów spełniających wymogi formalne przekroczy 130% możliwej do przyjęcia liczby Uczestników Projektu (to jest 374 osób). O tym fakcie Kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie. Informacja ta zostanie również zamieszczona na Stronie internetowej Projektu.
6.    Po zawieszeniu naboru formularze będą przyjmowane, ale Kandydaci spełniający wymogi formalne będą wpisywani na utworzoną listę rezerwową rekrutacji.
7.    Każda tura rekrutacji obejmuje następujące etapy:

I etap rekrutacji:

•    Wypełnienie  przez Kandydata Ankiety aplikacyjnej (Załącznik nr 1) pobranej w formie elektronicznej ze Strony internetowej Projektu lub papierowej odebranej osobiście z Biura Projektu,
•    Dostarczenie wypełnionej Ankiety aplikacyjnej (Załącznik nr 1) via Internet oraz listownie lub osobiście do biura Projektu.

II etap rekrutacji:

•    Wypełnienie przez Kandydata ankiety oceny motywacji on-line badającej poziom motywacji uczestnika do udziału w projekcie oraz podnoszenia kwalifikacji.

III etap rekrutacji:

•    Weryfikacja czy Kandydat spełnia warunki uczestnictwa w projekcie opisane w niniejszym regulaminie,
•    Wstępne zakwalifikowanie Kandydata do udziału w projekcie – wypełnienie i przesłanie do biura Projektu Formularza danych osobowych (Załącznik nr 2), Oświadczenia uczestnika Projektu
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 3), Zgody na prezentację wizerunku Uczestnika w mediach w celu promocji Projektu (Załącznik nr 4), Zaświadczenia
o zatrudnieniu (Załącznik nr 5).
•    Przedłożenie kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Kandydata oryginałów dokumentów potwierdzających dane przedstawione w Ankiecie aplikacyjnej (dokument tożsamości
ze zdjęciem, dokumenty poświadczające wykształcenie, uprawnienia/przygotowanie pedagogiczne, posiadane doświadczenie (CV) i kwalifikacje zawodowe).

IV etap rekrutacji:

•    Podpisanie Umowy uczestnictwa w projekcie z uczestnikiem Projektu.


8.    Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji:

I etap rekrutacji:

•    Załącznik nr 1 – Ankieta aplikacyjna (zawierająca deklarację uczestnictwa w Projekcie, Oświadczenie Dyrektora Placówki Oświatowej, Oświadczenie Kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji).

III etap rekrutacji – po wstępnym zakwalifikowaniu Kandydata do udziału w Projekcie

•    Załącznik nr 2 -  Formularz danych osobowych,
•    Załącznik nr 3 - Oświadczenie uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
•    Załącznik nr 4 - Zgoda na prezentację wizerunku uczestnika w mediach w celu promocji Projektu,
•    Załącznik nr 5 - Zaświadczenie o zatrudnieniu z placówki oświatowej,
•    Dokumenty potwierdzające tożsamość, doświadczenie (CV), wykształcenie i przygotowanie pedagogiczne poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

9.    Regulamin rekrutacji i udziału w Projekcie oraz Ankieta aplikacyjna będą dostępne na stronie internetowej Projektu i w Biurze Projektu.
10.    Wszystkie niezbędne druki wymagane w I etapie rekrutacji zostaną dostarczone Kandydatowi
na wskazany przez niego  adres e-mail w Ankiecie aplikacyjnej. 
11.    W przypadku większej liczby kandydatów spełniających wymogi formalne niż założono
w Projekcie, przewiduje się dodatkowe kryteria rekrutacji (kryteria pierwszeństwa) w następującej kolejności:
•    pierwszeństwo dla Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych i Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu o najmniejszym doświadczeniu praktycznym w zawodzie, którego uczestnik Projektu naucza (tj. elektryk lub/i technik elektryk, mechanik lub/i technik mechanik pojazdów, murarz lub/i technik budownictwa),
•    nie więcej niż sześciu Uczestników Projektu z jednej szkoły,
•    kolejność zgłoszeń
12.    W przypadku rezygnacji Uczestników Projektu w trakcie realizacji Projektu lecz przed rozpoczęciem praktyk, do udziału w Projekcie może zostać zakwalifikowany Kandydat z listy rezerwowej lub zostanie przeprowadzona dodatkowa rekrutacja.
13.    Każdemu zgłoszeniu nadany zostanie numer rekrutacyjny (numer/data/godzina). Za dzień wpłynięcia zgłoszenia uważa się dzień, w którym kompletna, wypełniona, podpisana i parafowana Ankieta aplikacyjna wpłynie do Biura Projektu (dostarczony listownie, kurierem lub osobiście).
14.    Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.
15.    Każdy z Kandydatów, który złożył komplet wymaganych dokumentów otrzyma mailową
lub/i telefoniczną informację o pozytywnym przejściu oceny formalnej. W razie konieczności Kandydat zostanie poinformowany mailowo lub/ i telefonicznie o potrzebie uzupełnienia dokumentów rekrutacyjnych.
16.    Kandydaci, którzy nie spełnią wymogów formalnych zostaną poinformowani o tym pocztą elektroniczną. Takie osoby będą miały możliwość odwołania się od tej decyzji w ciągu 7 dni od otrzymania
ww. wiadomości. Odwołanie należy złożyć do Biura Projektu.
17.    Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne, lecz z powodu dużej liczby chętnych i zastosowania dodatkowych kryteriów pierwszeństwa nie zostaną zakwalifikowani do udziału w Projekcie, dostaną mailową lub/i telefoniczną informację o zakwalifikowaniu się na listę rezerwową.

Poprawiony: środa, 16 maja 2012 08:32
 

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

EU Cookie Directive Module Information